Choď na obsah Choď na menu
 


Vývoj hudby

primitívna hudba

-vznikla už na začatku ľudskej spoločnosti. Naši dávni predkovia ňou uctievali bohov, privolávali dážď ,dobrú úrodu alebo ňou odháňali choroby, živelné pohromy .Hudby bývala spojená s tancom .Jej hlavnou a najrozvinutejšou zložkou bol bohatý rytmus, melódia bola málo výrazná.

Hlavné štýlové obdobia európskej hudby

-gotika- (gregoriálnsky chorál a počiatky viachlasu)- v stredovekej európskej hudbe prevládal chrámový spev- chorál. Začal sa formovať v 1.stor.n.l. V 6.stor. na podnet pápeža Gregora I. bol upravený a odvtedy sa nazýva gregoriánsky. Svetskú gotickú hudbu predstavovala najmä ľudová hudba. Tvorcami a interprétmi boli hlavne polutní rytieri- trubadúri a truvéri.
-renesancia- (franco-flámska škola)- týmto termínom označujeme hudbu skladateľov 15. a 16. storočia, teda renesancie, a to z oblasti dnešného Belgicka, Holandska a sever. Francúzska. Komponovali vo vyspelom polyfónnom štýle cirkevné vokálne skladby. Najväčší predstavitelia tejto epochy boli: Nizozemec Orlando di Lasso a Talian Giovanni Pierluigi da Pralestrina.
-barok- obdobie 1600-1750, charakterizované veľkým rozvojom svetskej hudby. Rozvíjala sa inštrumentálna hudba, vznikali nové formy: nástrojové sonáty, nástrojový koncert, suita ouvertúra a iné. Pre barokovú hudbu je typická pestrosť, zvuková farebnosť a bohatosť foriem. Centrom barokovej hudby bolo Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Anglicko.  Barok delíme na raný, stredný a vrcholný. Hlavný predstavitelia vrcholného baroka boli Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Johan Sebastian Bach, Georg Fridrich Händel a Ján Philippe Rameau
-klasicizmus- zrodil sa vo vrcholnom baroku (30. roky 18.stor.) a vyvrcholil v druhej polovici 18.stor. Vznikol pod vplyvom francúzskeho osvietenstva, ktoré vyzdvihovalo rozum, prirodzenosť a návrat k prírode. Prevládala svetská hudba. Klasickú hudbu charakterizuje dokonalosť formy, zvuková lahodnosť, melodickosť, hravosť a sviežosť. Je obľúbená dodnes. Klasicizmus mal niekoľko období a centier. Začiatky nazývame raným klasicizmom alebo predklasicizmom, medziobdobie galantným slohom. Dôležitá bola tvorba skladateľov, kde sa formovalo zloženie klasického orchestra a vytvárali základy sonátovej formy. Vrcholné obdobie je viedenský klasicizmus, ktorého hlavnými predstaviteľmi boli: Jozeph Haydn, W.A. Mozart, Ludvigh van Beethoven.
-romantizmus-vypĺňal takmer celé 19. stor. hudobníci už netvorili pre potreby feudálov, ale pre širší okruh obecenstva. Formovali sa základy národných hudobných škôl a skladatelia sa začali inšpirovať ľudovou hudbou
-rany romantizmus- priniesol nový hudobný výraz i nové formy: fantáziu, nokturno, baladu, impromptu. Mimoriadne postavenie získal klavír a preň komponované skladby(Fryderyk Chopin, Robert Schuman,..) Zrodila sa romantická opera, ktorá čerpala z prírodných a rozprávkových námetov a často bola nositeľom vlasteneckých myšlienok.
-novoromantizmus- priniesol programovú hudbu, to znamená, že skladatelia sa programovo inšpirovali hudobnými námetmi, napr. poéziou, výtvarným umením, historickými udalosťami. Hlavnými predstaviteľmi tohto obdobia boli Hector Berlios, Franz Liszt, Richard Wagner
-neskorý romantizmus- sa prejavoval najmä v symfonickej hudbe a v skladbách veľkého rozsahu. Hlavnými predstaviteľmi boli A. Bruckner, Gustav Mahler
-impresionizmus- vznikol vo Francúzsku na prelome 19.- 20. stor. Nazýva sa podľa hnutia vo francuzskom výtvarnom umení, ( zobrazovanie nálad a dojmov čistými farebnými tónmi nanášanými na plátno v drobných škvrnách). Snažil sa vyjadriť náladu, pocit, dojem novými farmonickými spojeniami, nezvyčajnými akordami a melodikou. Zakldateľom bol Claude Debussy....
-hudba 20.storočia- vyznačuje sa pestrosťou štýlov a experimentovaním. Časté sú jej návraty k štýlom minulosti, nie je to však napodobovanie, ale inšpirovanie. K najznámejším skladateľom patria Leoš Janáček, Béla Bartók, Igor Stravinskij.....